Akari Seisuke (Ura Urethan) – Natsu no Genki na. (Onmyou Taisenki)

Title: Natsu no Genki na.
Artist: Akari Seisuke
Circle: Ura Urethan
From: Onmyou Taisenki
Pages: 26
Translator: DP152
Editor: vexagon
Scanner: N/A
QC: Kite-kun, ShotaCat